Välkommen till enheten för Geriatrik!

Geriatrik är ett ungt ämne och kanske ett av de mest spännande ämnena inom de medicinska vetenskaperna.

Ämnet innehåller hela spektret av medicinska problemställningar alltifrån etiologi till terapi och profylax av olika sjukdomar hos äldre. De vanligaste förekommande diagnosgrupperna är demenssjukdomar, slaganfall, förvirringstillstånd och ortopediska sjukdomar. De mest utmärkande är dock att den sjuka äldre människan ofta har flera olika medicinska problem samtidigt. Samarbete med andra specialiteter, anhöriga och teamsamarbete har därför blivit kännetecknet för hur man arbetar inom geriatrik.

Ämnet innefattar också gerontologi som är en tvärvetenskap som sträcker sig från cellens åldrande till trafik- och samhällsplanering. Utmaning inom geriatrik är att alltid vara tvungen att kombinera kunskapen om det normala åldrandet med kunskapen om medicinska tillstånd. Arbetet måste bygga på en helhetssyn av den äldre med funktionsnedsättning och hur det påverkar den äldres livssituation.

Geriatrik har växt fram ur specialiteten långvårdsmedicin som etablerades i slutet av 60-talet. Som akademiskt ämne är geriatrik ungt, den första professuren tillkom 1975 i Göteborg och i Umeå 1980. Inte förrän 1990 var geriatrikundervisningen vid alla fakulteter genomförd.

Ämnet har synnerligen stor aktualitet då andelen äldre kommer att öka dramatiskt de närmaste årtiondena. Attityden till den äldre och åldrande har inte alltid varit positiv och vi har svårt att ta vara på den äldre människans resurser på ett bra sätt. En av geriatrikens största utmaningar är att förändra detta.

Arbetet inom geriatrik bygger på en helhetssyn av den äldre med funktionsnedsättning och också hur detta påverkar det sociala sammanhanget. Målet för geriatriken är att förebygga ohälsa bland äldre människor och vid sjukdom och funktionsnedsättning genom behandling och rehabilitering göra det möjligt för den gamla människan att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Tidskriften Curie har gjort ett reportage om seniorprofessor Yngve Gustafson och hans arbete för människors lika värde inom äldrevården
Läs artikeln

Forskning på Enheten för GeriatrikPersonal


Geriatrik

Bild: Wilhelmina Schedin

Kontaktinformation

Enheten för Geriatrik
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Geriatriskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Tel:  +46 90 786 50 00

Kontaktformulär