Välkommen till enheten för rättsmedicin!

Rättsmedicin är ett ämnesområde vars primära samhälleliga uppgift är att på uppdrag av rättsvårdande myndigheter utreda såväl onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall som misstänkta vålds- och sexualbrott utan dödlig utgång. Rättsmedicin är därmed den enda medicinska specialitet som inte arbetar med någon form av vård.

Resultatet av den rättsmedicinska utredningen har ofta stor betydelse för brottsrubriceringen av det misstänkta brottet och i en inte obetydlig andel av våldsbrotten med dödlig utgång upptäcks dessa först som en följd av den rättsmedicinska undersökningen. Lika viktigt är dock att den rättsmedicinska utredningen i många fall kan visa att ett brott inte föreligger. Härigenom kan en misstänkt person rentvås och fortsatta polisutredningsinsatser sparas.

Rättsmedicinen bidrar genom kunskaper om bl a traumatologi och toxikologi också till det brotts-, skade- och sjukdomsförebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, organisationer, hälso- och sjukvården m fl, liksom till att finna orsakerna till plötsliga och oväntade dödsfall. I detta arbete ingår betydande undervisnings- och upplysningsverksamhet till personal och studerande inom rättsväsendet och inom hälso- och sjukvården. Kontakter med avlidnas anhöriga utgör också en viktig kontaktyta mot samhället.

Aktuellt från enheten

Personal från enheten för rättsmedicin deltar i flertalet expertuppdrag.

Anders Eriksson, professor i rättsmedicin vid Enheten för rättsmedicin och överläkare vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Umeå, har i april 2015 avslutat ett expertuppdrag vid SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) om ”Postmortal bilddiagnostik".

Han arbetar nu vidare som expert i en SBU-utredning om ”Skakvåld” (”Shaken baby syndrome”), samt som expert i en utredning vid Socialstyrelsen med syfte att minska dödligheten i plötslig spädbarnsdöd (”SIDS”).

Anders Eriksson har för närvarande även uppdrag som ordförande i Rättsmedicinalverkets vetenskapliga råd, som nationell ST-studierektor i rättsmedicin, som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, samt som ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd.


Medicinska biblioteket

Bild: Rolf Eklund

Kontaktinformation

Enheten för Rättsmedicin
Box 7616
907 12 UMEÅ 

Besöksadress
Analysvägen 1

Tel:  090-100700

Fax:  090-100729

Kontaktformulär