Forskning

Forskning inom rättsmedicin kan innefatta såväl grundforskning om exempelvis toxicitet av nya och gamla droger, som registerforskning och tillämpad forskning där fokus ligger på frågeställningar som dominerar den löpande operativa verksamheten vid Rättsmedicinska avdelningen såsom olycksfallsanalys, olycksprevention, suicidepidemiologi, drogpåverkan i trafikmiljö, etc.

Denna forskning omfattar många projekt som överlappar med skilda kliniska expertområden och skilda samhällsfunktioner, inte minst inom rättsväsendet. Denna mycket breda samhällsförankring inom och utom det medicinska fältet är naturligtvis både en utmaning och en stimulans för arbete och forskning inom specialistområdet rättsmedicin.

Specifika projekt kan sökas via universitetets forskningsdatabas, Diva.