Forskning i fysioterapi, Umeå universitet

Forskningen vid enheten för fysioterapi fokuserar på "Promotion, prevention och rehabilitering – Anpassad fysisk aktivitet och träning".

Människans rörelseförmåga i relation till hälsa och ohälsa ur ett brett perspektiv är en viktig del i enhetens forskning. Enhetens professorer samt lektorer är projektledare för och/eller medverkar i olika forskningsprojekt tillsammans med doktorander och postdoktorer. Samarbete sker tvärprofessionellt med andra enheter inom universitetet och även nationellt och internationellt. Forskningen har både kvantitativ och kvalitativ inriktning och resultaten publiceras fortlöpande i internationella vetenskapliga tidskrifter. Den nyvunna kunskapen integreras i undervisningen, exempelvis utförs projektarbeten under grundutbildningen inom forskningsområdena, och här sker också internationellt samarbete med bl.a. Australien, England och Nya Zeeland. Enheten bedriver magisterutbildning i fysioterapi sedan år 1992, masterutbildning sedan år 2007 och forskarutbildning sedan år 2001.

ForskningsområdenPublikationer

Laboratorium för mätning av fysisk kapacitet och rörelseförmåga

På enheten för fysioterapi finns ett laboratorium med utrustning såsom

  • rörelseanalyssystem (Oqus, Qualisys, Göteborg)
  • elektromyografi (EMG)
  • kraftplatta
  • digitaliseringsbord för armrörelseanalys
  • isokinetisk dynamometer.

Böcker i bokhylla

Bild: Mattias Pettersson